s
VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.a. Az egyesület neve, székhelye, működési területe
 1. Az Egyesület hivatalos neve: Varázslat Közhasznú Egyesület
 2. Székhelye: 7090, Tamási, Építők útja 36.
 3. Működési területe: Magyarország
I.b. A közhasznúságról
 1. A Varázslat Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) társadalmi szervezetként működik, munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi.
 2. Az Egyesület Közhasznú. Ennek érdekében, egyesületi tagságtól függetlenül és a kizárólagosság igényétől mentesen nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból.
 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II.b. pontban meghatározott tevékenységekre fordítja.
 5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 6. Az Egyesület céljai közhasznú tevékenységnek minősülnek az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ bekezdés és 4.;5.;6. pontjai alapján:
  • 4.- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • 5.-kulturális tevékenység
  • 6.-kulturális örökség megóvása

II. AZ EGYESÜLET CÉL- ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE

II. a. Az Egyesület céljai

Az egyesület közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel célként tűzi ki maga elé, hogy a magyar és külföldi történelmet, kultúrát, mitológiát kedvelőkkel a kapcsolatot fenntartsa, vagy a fentiek iránt érdeklődőkkel azt megismertesse, az ismereteket elmélyítse, ezzel ápolva a hagyományokat, a régmúlt emlékeit.

II. b. Az Egyesület tevékenységei (a fenti célok elérése érdekében)

III. AZ EGYESÜLET TAGJAI
 1. Az Egyesület tagjai, pártoló tagjai lehetnek: természetes és jogi személyek.
  1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan személy, aki a II.a. pontban megjelölt célokkal egyetért, és tevékenységével hozzájárul azok megvalósításához függetlenül attól, hogy állandó lakóhelye hol van.
  2. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és / vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.
  3. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek, amelyek tevékenységükkel és / vagy anyagi hozzájárulásukkal az Egyesület megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.
 2. A természetes személy jogait csak személyesen gyakorolhatja. A jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket törvényes képviselőjük révén gyakorolhatják.
 3. Az egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével. A belépési nyilatkozatot - a tagfelvételre jogosult - elnökséghez kell benyújtani.
 4. Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az egyesült Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a jogi személy megszűnésével, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.
 5. Az Elnökség az Egyesület tagjai közül törli azt, aki a közgyűlés által előírt tagdíjfizetési kötelezettségnek önhibájából - annak esedékessége után - ismételt felszólítás ellenére 1(egy) éven át nem tesz eleget.
 6. Az Egyesület közgyűlése kizárhatja tagjai közül azt:
  • aki az Egyesület munkájában 1 (egy) éven át - neki felróható okból - előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem vesz részt, vagy
  • akit a bíróság jogerősen ítélt el szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre, vagy
  • az egyesület előírás szerinti működésére vonatkozó szabályokat tudatosan figyelmen kívül hagyja, az egyesületi munka szándékos hátráltatására irányuló magatartást tanusít és ezzel esetlegesen kárt okoz (fegyelmi vétség)

 7. A tagok jogai:

  1. A közgyűlésen szavazati, tanácskozási, felszólalási, egyébként észrevételezési, javaslattételi joggal rendelkeznek az Egyesület különböző szerveinél, tisztségviselőinél.
  2. A tagok, kizáró ok hiányában (büntetett előélet, összeférhetetlenség) az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.
  3. Az egyesület tagjai az elnökség, vagy az egyesület tisztségviselőjének jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítése érdekében a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Közgyűlés által jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - így a tag egyesületből való kizárása körében hozott - határozatának megsemmisítése érdekében pedig az egyesület tagjai keresetet terjeszthetnek elő - 30 napon belül - a bíróságnál.
  4. Az Egyesület tagja, ha bármi módon akadályoztatva van, hogy a közgyűlésen részt vegyen, a közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait az Elnökségnek az ülés időpontjáig írásban is megteheti.

  A pártoló tagok jogai:

  1. A Közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, egyébként észrevételezési, javaslattételezési joggal rendelkeznek az Egyesület különböző szerveinél, tisztségviselőinél.
  2. Az Egyesület pártoló tagjai az Elnökség, vagy az egyesület tisztségviselőjének jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítése érdekében a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Közgyűlés által jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - így a tag egyesületből való kizárása körében hozott - határozatának megsemmisítése érdekében pedig az egyesület tagjai keresetet terjeszthetnek elő - 30 napon belül - a bíróságnál.
  3. Az Egyesület pártoló tagja, ha bármi módon akadályoztatva van, hogy a közgyűlésen részt vegyen, a közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait az Elnökségnek az ülés időpontjáig írásban is megteheti.

 8. A tagok kötelezettségei:

  1. Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály, a közgyűlés, illetve az Elnökség törvényes rendelkezéseit megtartani.
  2. Az Egyesület tagjai - lehetőségeik és képességeik szerint - kötelesek az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közreműködni, az egyesület szervezeti életében részt venni, a megállapított tagdíjat befizetni, illetve a vállalt közreműködést vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni.

  A pártoló tagok kötelezettségei:

  1. Az Egyesület pártoló tagjai kötelesek az alapszabály, a közgyűlés, illetve az Elnökség törvényes rendelkezéseit megtartani.
  2. Az Egyesület pártoló tagjai - lehetőségeik és képességeik szerint kötelesek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közreműködni, az Egyesület szervezeti életében részt venni, a vállalt közreműködést vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni.

IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

IV.a. Az Egyesület szervei és tisztségviselői
 1. Az Egyesület szervei:
  • Közgyűlés
  • Elnökség
 2. Az Egyesület tisztségviselői:
  • Elnök
  • Elnökségi tagok
 3. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők, civil segítők és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.
 4. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek végezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint.
 5. Az egyesület - vagyoni helyzetéhez mérten - az Elnökség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 6. Tekintettel arra, hogy az egyesület éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, így az egyesület felügyelő bizottságot nem hoz létre. Amennyiben az éves bevétel a fenti értékhatárt meghaladja, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény 10.§ (2) bekezdése alapján felügyelő szerv létrehozása kötelező.
IV.b. Az Egyesület tisztségviselőinek összeférhetetlenségéről
 1. A közgyűlés, az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont), élettársa a határozat alapján
  • kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.
  A fenti határozathozatalban nem vehet részt a fegyelmi eljárás alá vont személy sem, illetve a visszahívással érintett vezető tisztségviselő sem.
 2. A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 3. Az Egyesület tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
IV.c. A közgyűlés
 1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
 2. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni.
 3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. Az Egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása.
  2. Az Egyesület elnökének, elnökségi tagoknak a megválasztása és visszahívása azzal, hogy a visszahívás ügyében hozott érdemi határozathozatal előtt a vezető tisztségviselő védekezését írásban benyújthatja.
  3. Az egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
  4. Az Elnökség beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
  5. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
  6. Az éves pénzügyi terv és az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
  7. A tagdíj összegének megállapítása.
  8. Az elnökség fegyelmi határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, és határozathozatal; a tag kizárását kimondó elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása azzal, hogy az érdemi határozathozatal előtt az eljárás alá vont személy védekezését mindkét esetben írásban benyújthatja.
  9. Gazdasági Társaság alapítása.
  10. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyben a döntést magának fenntartotta.
 4. Az Egyesület Közgyűlését évenként legalább két alkalommal össze kell hívni.
  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
  1. erre az Elnökség határozata szerint szükség van,
  2. a tagság egyharmadának - a cél megjelölésével, írásban előterjesztett - kérésére,
  3. a bíróság döntése alapján,
  4. Elnökség, vagy az egyesület tisztségviselőinek határozata ellen a tag vagy a pártoló tag által a Közgyűléshez benyújtott fellebbezés esetén.
 5. A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. Megtartásának feltételeiről gondoskodik, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívóknak a Közgyűlés napját legalább 8 nappal korábban igazolható módon, levélben történő kézbesítésével.
 6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Ha az eredeti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor 15 napon belül új Közgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban az eredeti közgyűléssel azonos napra nem hívható össze. A megismételt közgyűlésre új meghívót kell küldeni és mind a régi, mind az új meghívóban fel kell tüntetni azt, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 7. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg az egyszerű szótöbbség meg nem születik. A Közgyűlés minősített többségének egybehangzó akarata szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához, az Egyesület, valamint az Elnökség éves beszámolójának elfogadásához, az Egyesület feloszlásához. A minősített többség a közgyűlésen részt vevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti.
 8. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Szavazatszedő Bizottság megválasztása nyílt szavazással történik.
 9. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A Közgyűlések jegyzőkönyve nyilvános, azokba bárki betekinthet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés által hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Közgyűlés döntéseiről az Egyesület elnöke az érintetteket írásban, a döntést követő 15 napon belül értesíti.
 10. Az Egyesület Közgyűlésének ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az Egyesület elnöke a Közgyűlés döntéseit az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, a honlapon közzétett döntések tekintetében az egyesületnek figyelemmel kell lennie a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelemre. (Az egyesület honlapjának címe, elérhetősége: www.varazslat.com)
  A honlapon közzétett döntések tekintetében az Egyesület azok szükséges mértékű nyilvánosságra hozatalát megfelelően biztosítja, a nagy nyilvánosság számára elérhető.
 11. A Jelölő Bizottság elnökének és tagjának megválasztására a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A javaslatételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg. A Jelölő Bizottság két Közgyűlés közötti időben javaslataival támogatja az Elnökség személyi munkáját.
  Amennyiben az elnökség tagjainak visszahívásának feltételei fennállnak, vagy azok fennállása valószínűsíthető, a visszahívás ügyében a közgyűlés dönt.
  A visszahívás feltételeit akkor állnak fenn, ha az elnökség tagja:
  1. Az elnökségi feladatai ellátásából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  2. Egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az elnökség tagsági tisztségének fenntartását a továbbiakban lehetetlenné teszi.
  A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kizárási és visszahívási - eljárás során is - az alapszabályban említett sajátosságokkal.
 12. A Szavazatszedő és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és két tagjának megválasztására a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A Szavazatszedő Bizottság feladata a titkosan leadott szavazatok összeszámolása, a Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a Közgyűlésre érkező tagok jegyzése, a Közgyűlés határozatképességének megállapítása.
IV.d. Az Egyesület Elnöksége
 1. A 3 tagú Elnökség a Közgyűlés által 5 évre választott - általa visszahívható - elnökből, és 2 tagból áll.
 2. Az Elnökség az Egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
  1. két Közgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése,
  2. az Egyesület működési szabályzatának elfogadása,
  3. az Elnökség éves munkatervének és az Egyesület éves költségvetésének meghatározása, jóváhagyása, az éves pénzügyi terv és az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésére,
  4. a tag kizárása, azzal, hogy az érdemi döntés előtt védekezését a tag írásban benyújthatja,
  5. a Közgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a közgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása,
  6. a cél szerinti juttatásban részesülők körének megállapítása,
  7. döntés alkalmazott munkába állításáról, munkaviszonyának megszüntetéséről, béréről, jutalmáról,
  8. az Egyesület tagjai és az elnökség tagjának ügyében a fegyelmi eljárás lebonyolítása,
  9. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  Fegyelmi eljárást kell tartani fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén.
  A fegyelmi eljárás alá vont tag - elnökség tagjai - az Elnökség érdemi döntése előtt védekezését írásban előterjesztheti.
  Fegyelmi vétség súlyától függően alkalmazható intézkedések: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, illetve kizárólag az elnökség és a közgyűlés által alkalmazható kizárás.
 4. Az Elnökség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit legalább negyedévenként tartja.
 5. Az Elnökséget az Egyesület elnöke hívja össze. Megtartásának feltételeiről az elnök gondoskodik, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívóknak az Elnökségi ülés napját legalább 15 nappal korábban igazolható módon, levélben történő kézbesítésével.
 6. Az Elnökség ülésein az elnök, és az elnökségi tagok vesznek részt. Az ülések nyilvánosak.
 7. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökségi ülésen az Elnökség minden tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az Elnökségi ülést el kell halasztani és 8 napon belül új ülést kell összehívni, azonos napirenddel. A megismételt ülésre új meghívót kell küldeni. A megismételt ülésre az eredeti ülésre vonatkozó szabályok az irányadóak. A megismételt ülés az eredeti meghívóban az eredeti üléssel azonos napra nem hívható össze.
 8. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt, név szerinti szavazással, egyhangú döntéssel határoz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg az egyhangú döntés meg nem születik. A fegyelmi eljárás során titkos szavazást kell az érdemi döntések meghozatalakor tartani, az elnök, pedig a fegyelmi eljárás során a nyilvánosságot indokolt határozattal a fegyelmi üléseiről kizárhatja, ha a nyilvánosság sérti a személyiségi jogokat, illetve az adatvédelmet.
 9. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
 10. A döntéseit írásban közli az érintettekkel a döntést követően 10 napon belül. A döntések írásbeli közléséről, postázásáról az elnök gondoskodik. Az Elnökség döntéseit az Egyesület honlapján az Egyesület Elnöke közzé teszi.
 11. Az Elnökség döntéseinek jegyzőkönyvébe és az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökség tagjai, és a jegyzőkönyvvezető bármikor betekinthetnek. Egyéb személyek az egyesület székhelyén, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével, az egyesület elnökével történt előzetes időpont egyeztetés alapján - az elnök közreműködésével - nyerhetnek betekintést a jegyzőkönyvbe és iratokba.
 12. Az Elnökség köteles végzett munkájáról a Közgyűlésen beszámolni. Az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, - amennyiben van - a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központ a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
  A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
IV.f. Az Egyesület elnöke
 1. Az elnök feladatai:
  1. ellátja az Egyesület általános vezetését, képviseletét,
  2. felelős az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
  3. kapcsolatot tart az Elnökség tagjaival,
  4. kapcsolatot tart fenn az Egyesület, valamint az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
  5. felhatalmazásokat adhat az Egyesület nevében,
  6. saját felhatalmazásának keretei között az Egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet,
  7. vezeti a testületi üléseket, a Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség javaslatait, beszámolóját, Az elnök köteles olyan határozati nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből az elnökség és a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges) megállapítható,
  8. gyakorolja az utalványozási jogkört valamely elnökségi taggal együttesen,
  9. munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében,
  10. eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.
 2. Az Egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg az Elnökség egyetértésével az Elnökségi tagra, átruházhatja, meghatalmazás alapján. Az elnököt akadályoztatása esetén a tag helyettesíti.
 3. Az Egyesület elnöke az egyesület honlapján megjelentetett hirdetmény útján közzéteszi az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló tájékoztatót, és az egyesület éves beszámolóit, valamint - a tárgyévet követő évben, legkésőbb 06.30-ig - a közhasznúsági jelentést.

V. AZ EGYESÜLET IRODÁJA
 1. Az Egyesület központi irodát működtethet a rendszeresen visszatérő és mindennapi feladatoknak számon kérhető mennyiségben és minőségben való ellátása érdekében, az Egyesület elnökének alárendelten. A központi irodában társadalmi munkásként, teljes vagy részmunkaidős alkalmazottak, tiszteletdíjasok is alkalmazhatók, akik munkájuk során társadalmi munkások közreműködését is igénybe vehetik.
 2. Az iroda működésének költségeit az egyesület költségvetésében elő kell írni.
 3. Az Egyesület irodáját az irodavezető vezeti. Amíg e feladat ellátása végett külön irodavezető megválasztására sor nem kerül, addig az elnökség egyik tagja látja el ezeket a feladatokat.
 4. Az irodavezető feladata:
  1. a Közgyűlés, az Elnökség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételek biztosítása,
  2. az Egyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelése,
  3. a Közgyűlés és az elnökségi ülések megszervezése, írásos anyagainak előkészítése, jegyzőkönyvvezetés,
  4. levelezés az Egyesület tagjaival, ügyeinek intézése, az ügyintézés megszervezése,
  5. eljár azokban a feladatkörökben, amelyekre a Közgyűlés vagy az Egyesület elnöke felhatalmazza.

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSI RENDJE
 1. Az Egyesület vagyonának forrásai:
  1. az Egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagok által nyújtott anyagi hozzájárulások;
  2. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
  3. az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
  4. különböző pénzalapoktól vagy alapítványoktól pályázat útján nyert támogatás.
 2. Az Egyesület költségei:
  1. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
  2. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
  3. vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
 3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a II. fejezetben megjelölt célokra és tevékenységekre fordíthatja.
  A cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
 4. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 5. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, valamint saját szabályai szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról beszámolót készít. Az egyesület bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy elnökségi tag, vagy a két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.
 6. Az Egyesület céljai szerint juttatásban részesíti
  1. azokat a tagokat, akik az Egyesület működése során az eredmények eléréséhez munkájukkal nagyban hozzájárultak,
  2. azokat magánszemélyeket, akik saját ötleteik megvalósításával elősegítetik a nyílt társadalom kialakulását.
 7. A cél szerinti juttatásban részesülők körét az Egyesület Elnöksége határozza meg.
 8. A költségvetésben az egyes forrásokból ésszerűen várható bevételek és az egyes feladatoknak (munkaterv szerint) az éves kiadásait kell megtervezni. A beszámoló a költségvetés rendszerében történik.
 9. A meghatározott célra adományozott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 11. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
 12. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az Egyesület törvény szerint felel vállalt tartozásaiért.
 13. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Az Egyesület tekintetében a törvényességi felügyeletet az ügyészség a reája irányadó szabályok szerint látja el.
 2. Az Egyesület megszűnik, ha
  1. feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
  2. a bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.
 3. Az Egyesület működésére - az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyv, továbbá az egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyesület működésének ezen alapszabályban nem említett részletes szabályait az Elnökség által szükség szerint meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 4. Az alapszabály ezen szövegét az Egyesület közgyűlése 2007.01.13. napján hozott 3/2007 határozatával elfogadta.
 5. Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság értesítése szerint 12266 szám alatt vette nyilvántartásba.
Budapest, 2007. január 13.
Papp Tibor Norbert
elnök